Darsait
Indian
Opp. Muscat muncipality, Darsait, Darsait
Darsait
Lebanese & Mediterranean – serves shisha
The Cave- Darsait Hills, Darsait
Darsait
International Buffet & shisha
The Cave- Darsait Hills, Darsait
Darsait
Italian
1952 Way, The Cave Complex, Darsyt Park, Darsait