Muscat Eating Out Ghasitaram Halwai
Ghasitaram Halwai
Indian
Address : Al Khuwair Al Khuwair, Al Khuwair +968 94 777305